sv. Jan Křtitel

Farní kostel ve Staré Vsi nad Ondřejnicí je zasvěcen sv. Janu Křtiteli.

Svatý Jan Křtitel patří k nejvýznamnějším křesťanským světcům. Je považován za posledního v řadě starozákonních proroků a za prvního ze světců Nového zákona. V hierarchii svatých má místo jako předchůdce Krista. Předpověděl příchod Mesiáše a poznal, že Mesiášem je Ježíš. Položil život za pravdu a neustoupil ani když ho uvěznili…

Všechno co o něm víme je obsaženo v evangeliích. Byl synem Zachariáše, kněze jeruzalémského chrámu a Alžběty, sestřenice Panny Marie. Jan byl o šest měsíců starší než Ježíš.

Janovo narození předpověděl jeho otci Zachariášovi archanděl Gabriel. Zachariáše tím velmi překvapil: „Nebo já starý jsem, a manželka má zestarala se ve dnech svých.“

Jan se jako mladý muž stal kazatelem a žil asketickým životem na Judejské poušti, kde kolem sebe shromáždil zástup stoupenců. Živil se jen sušenými kobylkami a medem divokých včel. Nosil oděv z velbloudí srsti přepásaný koženým opaskem. Prohlašoval, že je poslem Božím a hlásal příchod Mesiáše. Ve vodách Jordánu křtil na znamení očištění a znovuzrození všechny, kdo k němu přicházeli a chtěli změnit svůj dosavadní způsob života. Pokřtil i Ježíše a nazval ho beránkem božím.

Jan také veřejně odsoudil, že král Herodes opustil svou první manželku a oženil se s ženou svého bratra Herodiadou. Uražená Herodiada navedla svou dceru Salome, která si měla od krále něco přát, aby si přála Janovu hlavu. Jan byl Herodem Antipou uvězněn a později sťat a jeho hlava byla Salome věnována na podnosu. Stal se tak prvním novozákonním mučedníkem.

K hlavním atributům sv. Jana Křtitele patří tenký rákosový kříž, křestní miska a beránek se svatozáří. Jeho svátek připadá na 24. června.

Citace: © RNDr. Aleš Střecha – Města a obce středních Čech – http://www.strednicechy.cz – kap. Skorkov – http://www.skorkov.cz